Firma IVA Creative Group sniedz visa veida redakcijas un izdevniecības pakalpojumus: 

 

 • autora teksta pārrakstīšana uz datora, ilustrāciju skanēšana, shēmu zīmēšana;
   
 • izdošanai pieņemto manuskriptu sagatavošana:
  bieži autoru iesniegtajiem tekstiem ir daudz tehnisku kļūdu, tajā skaitā divkāršas, trīskāršas starpvārdu vai starprindu atstarpes; ar atstarpēm  izraisītas  atšķirīgas rindkopu atkāpes; tekstā nekorekti novietoti simboli (&, -, utt.), pieturzīmes un citas kļūdas;
   
 • literāra rediģēšana:
  redaktors veic nepieciešamo manuskriptu literāro rediģēšanu, rediģē izdošanai pieņemtos manuskriptus, sniedzot arī autoriem nepieciešamo palīdzību (manuskriptu struktūras uzlabošanā, terminu izvēlē, ilustrāciju noformēšanā u.tml.), saskaņo ar viņiem ieteicamās izmaiņas. Atbilstoši izdevumu raksturam precizē manuskripta uzbūvi, pārbauda tā struktūras pareizību (sadalījumu sadaļās, daļās u.tml.) un virsrakstu pakārtojumu satura rādītājā. Kopīgi ar autoriem un tehnisko redaktoru izskata ilustratīvos materiālus, nosaka to vietu izdevumā;
   
 • koriģēšana:
  korektors izlabo ortogrāfiskās, interpunkcijas un tehniskās kļūdas, kas pieļautas manuskriptu sastādīšanas un pārdrukāšanas laikā. Novērš neskaidrību atsevišķo burtu un zīmju rakstībā, nepareizu teksta sadalījumu rindkopās, saskaņo ar redaktoriem pamanītās stilistiskās kļūdas. Pārbauda atdalāmo zīmju, domuzīmju, daudzciparu skaitļu u.tml. pareizību;
   
 • maketēšana:
  maketētājs veic izdevumu tehnisko rediģēšanu, lai nodrošinātu to augstas kvalitātes poligrāfisko izpildījumu. Piedalās izdevumu mākslinieciskā un tehniskā noformējuma projektu izstrādē, pamatojoties uz izdevuma  saturu un  veidu, kā arī poligrāfijas iespējām, izstrādā un saskaņo ar autoru izdevuma maketu;
   
 • ilustrāciju un shēmu sagatavošana, fotogrāfijas apstrāde:
  maketētājs pārbauda un apstrādā autoru ilustrāciju oriģinālus, lai noskaidrotu to izmantošanas iespēju formā, kas derīga poligrāfiskai reproducēšanai; nosaka tā izgatavošanas tehnoloģiskās īpatnības. Failu formatēšana atbilstoši poligrāfijas prasībām izvirzītā uzdevuma izpildei, to pārveide CMYK, attēla krāsas, spilgtuma un kontrastainuma korekcija;
   
 • maketu sagatavošana iespiešanai;
   
 • vāku dizaina izstrādāšana;
   
 • ISBN numura piešķiršana:
  ISBN (International Standard Book Number – Starptautisko grāmatu standartnumuru) izmanto monogrāfijas tipa izdevumiem (grāmatām, brošūrām, rakstu krājumiem,  u.tml., gan iespiestā, gan elektroniskā formātā). ISBN ir unikāls identifikators, ko izmanto konkrētā izdevuma atrašanai, pasūtīšanai, izplatīšanai. Viena nosaukuma dažādiem formātiem (mīkstos vākos, cietos vākos, iespiests vai elektronisks), dažādiem nesējiem, izdevumu versijām un atkārtotiem izdevumiem vajadzīgs katram savs ISBN. ISBN numurs sastāv no četrām daļām, kurās iekļauti: valsts grupas identifikators, izdevēja identifikators, nosaukuma identifikators un kontrolcipars. ISBN piešķir attiecīgās valsts nacionālās aģentūras pēc izdevēja vai autora pieprasījuma. No ISBN numura tiek veidots grāmatas svītrkods.
  Ja grāmata izdota ar ierobežotu tirāžu iekšējai lietošanai, tad ISBN piešķiršana nav obligāta;

   
 • Universālās decimālās klasifikācijas (UDK) indeksu un autorzīmju piešķiršana:
  Universālā decimālā klasifikācija (UDK) ir bibliotekārā klasifikācijas sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams klasificēt iespieddarbus, informāciju u.tml., un kuru bibliotēkas plaši izmanto savu krājumu organizēšanai. UDK veido jēdzienu un to apzīmējumu (indeksu) uzskaitījums, kas dalīts
  10 pamatklasēs;
   
 • Tirāžas drukāšana:
  Kad grāmatas teksts izrediģēts, izveidots makets un dizains, grāmatas tiek nodrukātas. Vienmēr šķiet, ka savas grāmatas izdošana ir ļoti dārga, taču tā gluži nav. Atkarībā no grāmatu drukāšanai izmantotās tehnoloģijas, var izgatavot no viena līdz pāris simtiem grāmatu par zemu cenu, kas nav atkarīga no tirāžas lieluma. Modernās digitālās iekārtas ļauj drukāt krāsainas un melnbaltas grāmatas arī nelielās tirāžas, un atšķirībā no ofseta drukas, būtiski samazina nelielu tirāžu izgatavošanas termiņu un cenu. Lai uzzinātu grāmatas digitālās drukas cenu, rakstiet uz norādīto e-pastu.

Svarīgi! Mūsu firma nenodarbojas ar izplatīšanu un grāmatu recenzēšanu.

              Visas tiesības uz izdotajām grāmatām pieder autoriem!
 

«Высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество».
Л. Гинзбург

 

+ 7 (371) 27 02 87 27 
info@iva-group.eu

 

Ph.: + 7 (371) 27 02 87 27 

E-mail: info@iva-group.eu
Copyright © 2015 IVA Creative Group. All Rights Reserved.